При процедури за възлагане на обществени поръчки, за които в обявлението е посочена възможност за разглеждане на място на допълнителни документи към документацията за участие или оглед на мястото на изпълнение, в обявлението и по-подробно в указанията за подготовка на офертата от документацията за участие, са посочени и местата, лицата и телефони за контакт с тях, часовете и датите, както и редът за осъществяването им.

Обичайна практика е на посочените телефони да се разяснява от лицата за контакт пропускателния режим на сградата, където ще се реализира достъпа до документите или огледа на мястото на изпълнение, и да се извършва предварително записване на дата и час за огледа.