Заявленията и офертите за участие, както и допълнително представени документи, се подават лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, от лице представляващо кандидата/участника или упълномощен негов представител, в деловодството на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" - стая № 47 в административната сграда с адрес:
България
1309 гр. София
бул. „Ген. Николай Г. Столетов” № 21
Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес, както и наименованието на обществената поръчка.
При приемане на заявлението/офертата/документите върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ. Възложителят не приема и връща незабавно на участниците заявления/оферти/документи, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване, или в незапечатан, или в скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра.

Когато заявленията/офертите/документите се подават чрез препоръчана поща или куриерска служба, участникът следва да ги изпрати по начин, обезпечаващ пристигането им на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на съответния срок. Рискът от забава или загубване на плика, както и от нарушаване на целостта му преди неговото предаване на възложителя е в тежест на участника.
Разходите, свързани с подготовката и представянето на заявленията/офертите/документите, както и за връщането им, когато не са представени лично и след крайния срок, са за сметка на участниците.