Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" е юридическо лице към министъра на правосъдието със седалище София и е на бюджетна издръжка. Затворите, поправителните домове и областните служби "Изпълнение на наказанията" са териториални служби на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията".
Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" е държавна институция създадена със Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража. Главният директор на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" е публичен възложител на обществени поръчки съгласно чл. 5, ал. 2, т. 13 от Закона за обществените поръчки. Регистрационният номер в Агенцията по обществени поръчки (АОП) е 02030.