Мястото и срокът за получаване, цената и начинът на плащане на документацията за участие в процедурата се посочват от Възложителя в обявлението за обществената поръчка и в документацията за участие.

Документацията за участие се публикува в профила на купувача в първия работен ден, следващ деня на публикуването на обявлението.

Цената се отнася само за копие на документацията на хартиен носител и се заплаща само, когато такова копие е поискано. Лицето, решило да закупи хартиено копие на документацията, внася сумата по следната банкова сметка на ГД „Изпълнение на наказанията“:
Банка: „Банка ДСК“ ЕАД, клон Столетов
IBAN: BG44STSA93003169765201
BIC: STSABGSF

Документацията се изпраща на всяко лице, поискало това, включително като му се изпраща за негова сметка. Искането се отправя писмено на посочените в раздел I.1) на обявлението за поръчката е-mail или факс, като в писмото се посочват следните данни:
- име и фамилия на получателя;
- телефон/и за контакт;
- адрес за получаване на документацията;
- пълните данни, необходими за издаване на фактурата за закупената документация: получател, адрес, МОЛ, идентификационен номер (ЕИК/БУЛСТАТ), ИН по ДДС, име и фамилия на получателя;
- желаният начин за получаване на документацията.
Към искането се прилага копие на документ удостоверяващ плащането на документацията.

Хартиеният вариант на документацията за участие в процедурата може да бъде получен и на ръка срещу подпис (в случаите, когато такава възможност е предвидена), всеки работен ден от 9:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа, срещу представяне на документ, доказващ закупуването й (копие на заверено от банка платежно нареждане за сума равна на цената й, преведена по посочената банкова сметка, или копие на издадената от ГДИН фактура), на адреса и от лицата за контакт, от които може да се получи документация за участие, посочени в раздел I.1) на обявлението за поръчката.

Когато възложителят по собствена инициатива или по сигнал за нередност направи промени в обявлението и/или документацията на обществената поръчка, променената документация се предоставя безплатно на лицата, които са закупили документация преди издаване на решението за промяна.

Всички разяснения по документацията за участие в процедурата се превръщат в нейни неразделни части, публикуват се на интернет-страницата с адреса, на който е публикуван електронния вариант на документацията и се прилагат към документацията, която предстои да се предоставя на други лица.