Дата на създаване на преписката: 19.02.2020
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 26.02.2020 17:00
Идентификационен номер на електронната преписка: 165
Ред за възлагане: Събиране на оферти с обява
Статус: Възложена

Поръчката включва периодична доставка на суха екструдирана храна, необходима за 167 бр. служебни кучета, както следва:

 - Следови кучета – 12 бр.;

-  Кучета за разкриване на наркотици – 12 бр.;

-  Стражеви кучета – 120 бр.;

- Племенни и подрастващи кучета – 23 бр.


Решение за откриване на процедурата и обявление за обществената поръчка

Документация за участие в процедурата

Протоколи и доклади на комисията за провеждане на процедурата заедно с приложенията към тях

Договори за обществени поръчки заедно със задължителни приложения към тях