Дата на създаване на преписката: 30.03.2020
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 27.04.2020 17:00
Идентификационен номер на електронната преписка: 168
Ред за възлагане: Събиране на оферти с обява
Статус: Отворена

Избор на застраховател на сгради, части от сгради и оборудване, управлявани или ползвани от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”

 Обща застрахователна сума на сградите и оборудването на ГДИН и териториалните служби е в размер на 287 941 253,60 лв., както следва:

- за сгради – 261 764 776,00 лв.;

- за оборудване – 26 176 477,60 лв.

Удължен срок за подаване на оферти: 27.04.2020 17:00

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти:

http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9098037


Обяви за събиране на оферти и покани до определени лица