Дата на създаване на преписката: 17.03.2020
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 01.04.2020 17:00
Идентификационен номер на електронната преписка: 167
Ред за възлагане: Събиране на оферти с обява
Статус: Възложена

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти е публикувана и на адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9097765

Обяви за събиране на оферти и покани до определени лица

Протоколи на комисията

Договори за обществени поръчки заедно със задължителни приложения към тях