Дата на създаване на преписката: 30.04.2020
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 03.06.2020 17:00
Ред за възлагане: Публично състезание
Статус: Отворена

Предмет на настоящата обществена поръчка е преустройство на част от сграда в арест и пробационна служба. Предвижда се вътрешно преустройство и ремонт на помещенията, разположени на четвърти и пети етаж от сградата, изграждане на санитарни възли в спалните помещения със съответните довършителни дейности във всички помещения, подмяна на ВиК, ОВК и Ел. инсталации, смяна на дограма, саниране, ремонт на помещенията с подмяна на настилки и облицовки, изграждане на електро-специални инсталации. Проектното решение е съобразено с извършеното обследване и оценка на техническото състояние на сградата. За извършване на настоящия ремонт има изготвен инвестиционен проект на база на извършено обследване и оценка на техническото състояние на сградата. Обектът е четвърта категория, като попада в обхвата на чл. 137, ал. 1, т.4, буква „ д“ от ЗУТ. Участникът предлага оферта съгласно приложена количествена сметка, част от документацията за участие.

Участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). В него се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, са длъжни да предоставят информация. От 01.04.2018 г. Единният европейски документ за обществени поръчки се предоставя в електронен вид по образец, утвърден с акт на Европейската комисия. Същия следва да бъде цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата. Относно представянето на ЕЕДОП в електронен формат следва да се има предвид методическото указание на Агенцията по обществени поръчки, публикувано на интернет страницата на АОП в раздел „Методически указания“, на следния адрес: http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practik

Линк за попълване на еЕЕДОП: https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=bg


Решение за откриване на процедурата и обявление за обществената поръчка

Документация за обществената поръчка

Разяснения по документацията за участие в процедурата

Решения за промяна в случаите по чл. 100 от ЗОП и променени документации за участие