Дата на създаване на преписката: 16.12.2019
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 09.01.2020 17:00
Идентификационен номер на електронната преписка: 160
Ред за възлагане: Събиране на оферти с обява
Статус: Затворена

Ремонт на покрив с подмяна на покривно покритие на сграда основен корпус при затвор - гр. Пазарджик. Обектът е четвърта категория, като попада в обхвата на чл. 137, ал. 1, т.4, буква „ д“  от  ЗУТ. Участникът предлага оферта съгласно приложена количествена сметка, част от документацията за участие и съгласно описанието на ремонтните дейности, описани в техническата спецификация.


Обяви за събиране на оферти и покани до определени лица

Документация за обществената поръчка

Разяснения по условията на обществената поръчка

Протоколи и доклади на комисията за провеждане на процедурата заедно с приложенията към тях

Договори за обществени поръчки заедно със задължителни приложения към тях