Дата на създаване на преписката: 28.02.2020
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10.03.2020 17:00
Идентификационен номер на електронната преписка: 166
Ред за възлагане: събиране на оферти с обява
Статус: Възложена

Целта на настоящата поръчка е да бъдат закупени 505 бр. летни и зимни гуми за нуждите на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“.

Обяви за събиране на оферти и покани до определени лица

Документация за обществената поръчка

Разяснения по условията на обществената поръчка

Разяснения по условията на обществената поръчка

Протоколи и доклади на комисията за провеждане на процедурата заедно с приложенията към тях

Договори за обществени поръчки заедно със задължителни приложения към тях