Дата на създаване на преписката: 17.08.2017
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 24.08.2017 17:00
Идентификационен номер на електронната преписка: 60

В едноседмичен срок Възложителят желае да бъде уведомен за възможността и предложението Ви на технологично решение за обезпечаване на исканата телефонна услуга.

Възложителят желае да получи предложение за технологично решение и цена за провеждане на телефонни разговори.

Във връзка с предложението е необходимо да предоставите индикативна оферта за цената на минута към всички фиксирани и мобилни мрежи в Р България и цена на минута за международен разговор към мрежите в/извън ЕС по зони. Необходимо е да ни предоставите цялостно описание на предлаганото от Вас решение, включително време за изграждане и пускане в експлоатация, както и евентуални съпътстващи разходи, които са за сметка на ГДИН.

СЪОБЩЕНИЕ

В отговор на поканите са получени две оферти, чието публикуване в профила на купувача е невъзможно, поради наличие в тях на конфиденциална информация. Офертите са достъпни за разглеждане и могат да бъдат предоставени на заинтересовани лица, в стая 58 от административната сграда на ГДИН, след подписване на декларация за поверителност.


Покани