Дата на създаване на преписката: 05.07.2017
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25.07.2017 17:00
Идентификационен номер на електронната преписка: 53
Ред за възлагане: събиране на оферти с обява
Статус: Възложена

Настоящата обществена поръчка включва изпълнение на частични ремонтни дейности за обособяване на нов арест със спални и административни помещения на втори етаж в съществуващата сграда на затвора в гр. Стара Загора. За извършване на ремонта, предмет на обществената поръчка, има изготвен инвестиционен проект. Цялостният ремонт ще се извършва на етапи, като предмет на настоящата поръчка е първи етап, който включва частични ремонтни дейности, описани в техническата спецификация, част от документацията за участие и определени количествено в приложена количествена сметка.

Обяви за събиране на оферти и покани до определени лица

Документация за участие в процедурата

Протоколи и доклади на комисията за провеждане на процедурата заедно с приложенията към тях

Договори за обществени поръчки заедно със задължителни приложения към тях