Дата на създаване на преписката: 12.06.2017
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 28.06.2017 17:00
Идентификационен номер на електронната преписка: 48
Ред за възлагане: открита процедура
Статус: Възложена

В обхвата на обществената поръчка се включва сключване на групова рискова застраховка „Живот” за 4 320 /четири хиляди триста и двадесет/ служители на ГД „Изпълнение на наказанията” и териториалните й служби”. Категориите служители, покритите рискове и отговорности, застрахователните суми, начина и сроковете за плащане на премии и обезщетения са описани подробно в техническата спецификация.

Решение за откриване на процедурата и обявление за обществената поръчка

Документация за участие в процедурата

Протоколи и доклади на комисията за провеждане на процедурата заедно с приложенията към тях

Решения по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедурата

Договори за обществени поръчки заедно със задължителни приложения към тях