Дата на създаване на преписката: 01.08.2017
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 11.09.2017 17:00
Идентификационен номер на електронната преписка: 53
Ред за възлагане: договаряне без предварително обявление
Статус: Частично възложена и частично прекратена

Крайният срок за подаване на оферти, да се счита за краен срок за сключване на договорите, т.к. действията за администриране на профила на купувача, чрез които текстът може да бъде променен, не са в компетенциите на възложителя, произтичащи от предоставените му права от софтуера, който го обслужва.

Решение за откриване на процедурата и обявление за обществената поръчка

Одобрени от изпълнителния директор на агенцията експертни становища от осъществявания предварителен контрол върху конкретната процедура за възлагане на обществена поръчка, а когато възложителят не приеме някоя от препоръките - и мотивите за това

Решения и обявления за поръчката

Договори за обществени поръчки заедно със задължителни приложения към тях