Дата на създаване на преписката: 15.03.2019
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 19.03.2019 17:00
Идентификационен номер на електронната преписка: 132
Ред за възлагане: покана до опредeлено лице
Статус: Възложена

Проектната документация да осигурява всички необходими части съобразно спецификата на обекта и да бъде изработена в обем и съдържание достатъчни за изпълнение на строително-ремонтните дейности, с конкретни проектни решения, видове, количества и стойности на СМР.


Обяви за събиране на оферти и покани до определени лица

Документации за обществената поръчка

Протоколи и доклади на комисията за провеждане на процедурата заедно с приложенията към тях

Договори за обществени поръчки заедно със задължителни приложения към тях