Дата на създаване на преписката: 28.10.2019
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 04.11.2019 17:00
Идентификационен номер на електронната преписка: 156

Във връзка с възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет, чрез провеждане на открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки е необходимо да бъде изготвена прогнозна стойност на услугата за документацията на обществената поръчка, съгласно чл. 44, ал. 1,  от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

Покани

Документация за участие в процедурата

Информация по чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП