Дата на създаване на преписката: 06.07.2017
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 20.07.2017 17:00
Идентификационен номер на електронната преписка: 54
Ред за възлагане: събиране на оферти с обява
Статус: Възложена

Предметът на настоящата поръчка включва доставка на лятно униформено облекло, в т.ч. костюм летен, лятна риза, трикотажна блуза, шапка лятна специална за нуждите на служителите на ГД „Изпълнение на наказанията, както следва: доставка на костюм летен - 188 бр.; лятна риза - 486 бр.; трикотажна блуза - 1259 бр. и шапка лятна специална - 120 бр.

На портала на Агенцията по обществени поръчки е публикувана информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти, която може да бъде намерена следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9066389 


Обяви за събиране на оферти и покани до определени лица

Протоколи и доклади на комисията за провеждане на процедурата заедно с приложенията към тях

Договори за обществени поръчки заедно със задължителни приложения към тях