Дата на създаване на преписката: 27.11.2018
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 09.01.2019 17:00
Идентификационен номер на електронната преписка: 126
Ред за възлагане: открита процедура
Статус: Затворена

Предметът на обществената поръчка включва периодична доставка на строителни материали за срок от 24 месеца за нуждите на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и териториалните й служби“. Доставките ще се извършват на четири пъти, по шестмесечия, след предварителна заявка от страна на представител на Възложителя или представител на съответната териториална служба на ГД „Изпълнение на наказанията“. Подробно описание на видовете строителни материали, които ще се доставят за нуждите на териториалните служби на ГДИН (19 броя) са посочени в Техническата спецификация към документацията за обществената поръчка.

Възложителят си запазва правото на „опция за допълнителни доставки” при необходимост от доставка на други видове строителни материали, различни от изброените в Техническите спецификации от настоящата документация,  с прогнозна стойност на „опцията за допълнителни доставки“ до  660 500,00 лева без ДДС.

При подаване на офертата участниците представят в опаковката ЕЕДОП в електронен формат, като същия следва  да бъде цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата. Форматът, в който се предоставя документът не следва да позволява редактиране на неговото съдържание.

При представяне на ЕЕДОП в електронен формат следва да се има предвид методическо указание на Агенцията по обществени поръчки, относно предоставяне на еЕЕДОП, публикувано на интернет страницата на АОП в раздел „Методически указания“.

Линк за попълване на еЕЕДОП: https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=bg


Решение за откриване на процедурата и обявление за обществената поръчка

Документации за обществената поръчка

Разяснения по условията на обществената поръчка

Протоколи и доклади на комисията за провеждане на процедурата заедно с приложенията към тях

Решения и обявления за поръчката