Дата на създаване на преписката: 12.09.2019
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 28.10.2019 17:00
Идентификационен номер на електронната преписка: 151
Ред за възлагане: открита процедура
Статус: Възложена

С процедурата се възлагат следните две обособени позиции:

Обособена позиция № 1 – „Доставка на дезинфектанти“;

Обособена позиция № 2 – „Доставка на домакински принадлежности и предмети“.

Ще се доставят различни видове стоки за поддържане на хигиената, предназначени за нуждите на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ (ГДИН) и териториалните й служби, за 24 месеца. Изискванията на възложителя към изпълнението на поръчката по всяка обособена позиция, продуктите и прогнозните им количества, са описани подробно в документацията за обществената поръчка.

Участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). В него се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, са длъжни да предоставят информация. От 01.04.2018 г. Единният европейски документ за обществени поръчки се предоставя в електронен вид по образец, утвърден с акт на Европейската комисия. Същия следва да бъде цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата. Относно представянето на ЕЕДОП в електронен формат следва да се има предвид методическото указание на Агенцията по обществени поръчки, публикувано на интернет страницата на АОП в раздел „Методически указания“, на следния адрес: http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/MU4_2018.pdf.

Линк за попълване на еЕЕДОП: https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=bg


Решения и обявления за поръчката

Документация за обществената поръчка

Протоколи и доклади на комисията за провеждане на процедурата заедно с приложенията към тях

Договори за обществени поръчки заедно със задължителни приложения към тях