Дата на създаване на преписката: 22.12.2017
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 29.01.2018 17:00
Идентификационен номер на електронната преписка: 80
Ред за възлагане: открита процедура
Статус: Частично възложена и частично прекратена

Обществената поръчка включва следните пет обособени позиции:
Обособена позиция № 1 - „Доставка на готова и суха храна за Арест Разлог“
Обособена позиция № 2 - „Доставка на готова и суха храна за Арест Сандански“;
Обособена позиция № 3 - „Доставка на готова и суха храна за Арест Габрово“;
Обособена позиция № 7 - „Доставка на готова и суха храна за Арест Силистра“;
Обособена позиция № 8 - „Доставка на готова и суха храна за Арест Хасково и Арест Свиленград“.

С процедура номер: 02030-2017-0016 са възложени следните две обособени позиции от поръчката:
Обособена позиция № 4 - „Доставка на готова и суха храна за Арест Добрич“;
Обособена позиция № 6 - „Доставка на готова и суха храна за Арест Русе“.
Обособена позиция № 5 - „Доставка на готова и суха храна за Арест Дупница“ няма да се възлага поради закриване на ареста.


Решения и обявления за поръчката

Документации за обществената поръчка

Протоколи и доклади на комисията за провеждане на процедурата заедно с приложенията към тях

Договори за обществени поръчки заедно със задължителни приложения към тях