Дата на създаване на преписката: 07.06.2019
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 15.07.2019 17:00
Идентификационен номер на електронната преписка: 140
Ред за възлагане: открита процедура
Статус: Възложена

Обществената поръчка е за доставка на 12 (дванадесет) вида продукти за битова хигиена. които са предназначени, за нуждите на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ (ГДИН) и териториалните й служби, за 24 месеца. Изискванията на възложителя към изпълнението на поръчката, продуктите и прогнозните им количества, са описани подробно в документацията за обществената поръчка.

Поръчката е запазена за лицата по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП, при условията на чл. 12, ал. 5-8 от ЗОП и чл. 80, ал. 3 и 4 от ППЗОП.

Участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). В него се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, са длъжни да предоставят информация. От 01.04.2018 г. Единният европейски документ за обществени поръчки се предоставя в електронен вид по образец, утвърден с акт на Европейската комисия. Същия следва да бъде цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата. Относно представянето на ЕЕДОП в електронен формат следва да се има предвид методическото указание на Агенцията по обществени поръчки, публикувано на профила на купувача към електронна преписка на настоящата обществена поръчка, както и на интернет страницата на АОП в раздел „Методически указания“.

Линк за попълване на еЕЕДОП: https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=bg


Решения и обявления за поръчката

Документация за обществената поръчка

Разяснения по условията на обществената поръчка

Протоколи и доклади на комисията за провеждане на процедурата заедно с приложенията към тях

Договори за обществени поръчки заедно със задължителни приложения към тях