Дата на създаване на преписката: 05.02.2019
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 13.02.2019 17:00
Идентификационен номер на електронната преписка: 128
Ред за възлагане: събиране на оферти с обява
Статус: Възложена


Документация за участие в процедурата

Обяви за събиране на оферти и покани до определени лица

Протоколи и доклади на комисията за провеждане на процедурата заедно с приложенията към тях

Договори за обществени поръчки заедно със задължителни приложения към тях