Дата на създаване на преписката: 22.04.2019
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 28.05.2019 17:00
Идентификационен номер на електронната преписка: 137
Ред за възлагане: открита процедура
Статус: Прекратена

Предметът на настоящата обществената поръчка включва доставка на различни видове офис консумативи за нуждите на ГДИН и териториалните й служби. Подробно описание на видовете офис консумативи, които ще се доставят, включително прогнозни количества от всеки вид са посочени в Раздел ІІ. от документацията за обществената поръчка – „Технически спецификации”. Общият обем на прогнозните количества офис консумативи /тонер касети/ - нови и рециклирани възлиза на 7 599 броя.

Общата прогнозна стойност на поръчката за срок от 24 месеца е до 546 666,66 лв. (петстотин четиридесет и шест хиляди шестстотин шестдесет и шест лева и шестдесет и шест стотинки) без ДДС или 656 000 лв. (шестстотин петдесет и шест хиляди лева) с включен ДДС, от които 500 000,00 лв. без вкл. ДДС са предвидени за прогнозните количества офис консумативи, а 46 666,66 лв. без вкл. ДДС са предвидени за „опция за допълнителни доставки“ за реализиране допълнителни количества доставки на други видове офис консумативи от предоставени от изпълнителя актуален (последния разпространен) каталог или посочени от него продуктови списъци от интернет страници, по публично обявените им цени, с отстъпка оферирана и приета от възложителя с ценовото му предложение от офертата по тази процедура.

Участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). В него се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, са длъжни да предоставят информация. От 01.04.2018 г. Единният европейски документ за обществени поръчки се предоставя в електронен вид по образец, утвърден с акт на Европейската комисия. Същия следва да бъде цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата. Относно представянето на ЕЕДОП в електронен формат следва има методическото указание на Агенцията по обществени поръчки, публикувано на профила на купувача към електронна преписка на настоящата обществена поръчка, както и на интернет страницата на АОП в раздел „Методически указания“.

Линк за попълване на еЕЕДОП: https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=bg


Решение за откриване на процедурата и обявление за обществената поръчка

Документация за обществената поръчка

Разяснения по условията на обществената поръчка

Решение за прекратяване на процедурата

Решения и обявления за поръчката