Дата на създаване на преписката: 07.06.2019
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 18.06.2019 17:00
Ред за възлагане: Събиране на оферти чрез обява
Статус: Възложена


Обяви за събиране на оферти и покани до определени лица

Документация за обществената поръчка

Протоколи и доклади на комисията за провеждане на процедурата заедно с приложенията към тях

Договори за обществени поръчки заедно със задължителни приложения към тях