Дата на създаване на преписката: 25.08.2017
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 30.10.2017 17:00
Идентификационен номер на електронната преписка: 61
Ред за възлагане: Открита процедура
Статус: Прекратена

Срокът за получаване на оферти е съкратен на основание чл. 74, ал. 2 от ЗОП. Възложителят е публикувал обявление за предварителна информация с изх. № 8382/29.08.2017 г. изпратено за публикуване на същата дата и публикувано в Регистъра на обществени поръчки на Агенцията по обществени поръчки с номер: 802894 и в Официалния вестник на Европейския съюз с номер: 2017/S 165-339415.

Решения и обявления за поръчката

Решение за откриване на процедурата и обявление за обществената поръчка

Документации за обществената поръчка

Разяснения по условията на процедурата