Дата на създаване на преписката: 23.06.2017
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 28.07.2017 17:00
Идентификационен номер на електронната преписка: 42
Ред за възлагане: Открита процедура
Статус: Затворена

Обществената поръчка е запазена за възлагане на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания или за стопански субекти, чиято основна цел е социалното и професионалното интегриране на хора с увреждания или на хора в неравностойно положение (чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП):

1. При възлагането на обществената поръчка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП могат да участват лица, отговарящи на условията от чл. 12, ал. 5 и 6 от ЗОП, и чл. 80, ал. 3 и 4 от ППЗОП.
2. В процедурата могат да участват и други заинтересовани лица, но офертите им се разглеждат само ако няма допуснати оферти на лицата, за които поръчката е запазена.


Решение за откриване на процедурата и обявление за обществената поръчка

Документации за обществената поръчка

Разяснения по условията на процедурата

Протоколи и доклади на комисията за провеждане на процедурата заедно с приложенията към тях

Решения и обявления за поръчката

  • Решение за определяне на изпълнител.pdf 2017-09-28
    номер: Л-4457 от 28.09.2017 г.
  • Съобщение до участника "МИРА ФУУД" ЕООД.pdf 2017-09-28
    На електронната поща с адрес посочен от участника, на 28.09.2017 г. в 16:03 ч. е изпратено съобщение подписано с електронен подпис, към което са приложени сканирани копия на писмо от възложителя до участника с рег. № 9390/28.09.2017 г. и Решение № 4457/28.09.2017 г., чрез прикачване на файл във формат PDF. В рамките на установеното работно време на администрацията на възложителя, на електронната поща, от която съобщението е изпратено, не е получена изисканата обратна разписка за доставка от информационната система на адресата, поради което на основание чл. 43, ал. 4 от ЗОП възложителят публикува настоящото съобщение.
  • Съобщение до участника "ФУУД ДЕЛИВЪРИ ЕКСПРЕС" ЕООД.pdf 2017-09-28
    На електронната поща с адрес посочен от участника, на 28.09.2017 г. в 16:03 ч. е изпратено съобщение подписано с електронен подпис, към което са приложени сканирани копия на писмо от възложителя до участника с рег. № 9391/28.09.2017 г. и Решение № 4457/28.09.2017 г., чрез прикачване на файл във формат PDF. В рамките на установеното работно време на администрацията на възложителя, на електронната поща, от която съобщението е изпратено, не е получена изисканата обратна разписка за доставка от информационната система на адресата, поради което на основание чл. 43, ал. 4 от ЗОП възложителят публикува настоящото съобщение.