Дата на създаване на преписката: 19.06.2019
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25.07.2019 17:00
Идентификационен номер на електронната преписка: 144
Ред за възлагане: открита процедура
Статус: Възложена

Предметът на обществена поръчка включва разширяване, обновяване и интегриране на  видео-охранителната система за нуждите на ГДИН и териториалните й служби. Поръчката ще се изпълнява за срок от 5 години, като в срока за изпълнение се включват следните дейности:

- Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на специализирано оборудване за видео-наблюдение; доставка на софтуерна платформа за централизиран мониторинг и отдалечен достъп до ресурсите на видео-охранителните системи на затворите, затворническите общежития и арестите, изграждане, монтаж, настройка, конфигуриране и въвеждане в експлоатация на  вътрешни кабелни трасета между видео камерите и управляващите записващи устройства, провеждане на 72-часови проби на системата и обучение на персонала на Възложителя – 4 /четири/ месеца;

- Поддържане на свързаност на всички точки от разширената видео-охранителна система, поддържане работоспособността на доставеното оборудване и кабелни трасета за всички точки от разширената видео-охранителна система – изпълнява се след изтичане на 4-месечния период и приключване на изброените по-горе дейности.

Пълна информация, относно предмета на обществената поръчка, количеството, обхвата, обема и изискванията на Възложителя към изпълнението на възлаганата обществена поръчка е подробно описана и регламентирана в техническата спецификация, неразделна част от документацията за обществената поръчка.

Участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). В него се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, са длъжни да предоставят информация. От 01.04.2018 г. Единният европейски документ за обществени поръчки се предоставя в електронен вид по образец, утвърден с акт на Европейската комисия. Същия следва да бъде цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата. Относно представянето на ЕЕДОП в електронен формат следва да се има предвид методическото указание на Агенцията по обществени поръчки, публикувано на профила на купувача към електронна преписка на настоящата обществена поръчка, както и на интернет страницата на АОП в раздел „Методически указания“.

Линк за попълване на еЕЕДОП: https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=bg


Решение за откриване на процедурата и обявление за обществената поръчка

Документация за обществената поръчка

Протоколи и доклади на комисията за провеждане на процедурата заедно с приложенията към тях

Решения и обявления за поръчката

Договори за обществени поръчки заедно със задължителни приложения към тях