Дата на създаване на преписката: 11.04.2019
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 17.04.2019 17:00
Идентификационен номер на електронната преписка: 135
Ред за възлагане: покана до определено лице
Статус: Прекратена


Обяви за събиране на оферти и покани до определени лица

Документация за обществената поръчка

Разяснения по условията на процедурата