Дата на създаване на преписката: 03.10.2017
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 13.10.2017 17:00
Идентификационен номер на електронната преписка: 58
Ред за възлагане: събиране на оферти с обява
Статус: Възложена


Обяви за събиране на оферти и покани до определени лица

Протоколи на комисията

Договори за обществени поръчки заедно със задължителни приложения към тях