Дата на създаване на преписката: 11.06.2019
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 01.07.2019 17:00
Идентификационен номер на електронната преписка: 143
Ред за възлагане: публично състезание
Статус: Отворена

Предмет на настоящата обществена поръчка е преустройство на съществуваща сграда в арест и пробационна служба. Предвижда се вътрешно преустройство и ремонт на помещенията, разположени в първия и втория от трите надземни етажа на сградата и част от сутерена, изграждане на санитарни възли в спалните помещения със съответните довършителни дейности във всички помещения, подмяна на ВиК, ОВК и Ел. инсталации, смяна на дограма, саниране, ремонт на помещенията с подмяна на настилки и облицовки, изграждане на електро-специални  инсталации. Проектното решение е съобразено с извършеното обследване и оценка на техническото състояние на сградата.

За извършване на настоящия ремонт има изготвен инвестиционен проект на база на извършено обследване и оценка на техническото състояние на сградата. Обектът е четвърта категория, като попада в обхвата на чл. 137, ал. 1, т.4, буква „ д“  от  ЗУТ.  Участникът предлага оферта съгласно приложена количествена сметка, част от документацията за участие.

Участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). В него се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, са длъжни да предоставят информация. От 01.04.2018 г. Единният европейски документ за обществени поръчки се предоставя в електронен вид по образец, утвърден с акт на Европейската комисия. Същия следва да бъде цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата. Относно представянето на ЕЕДОП в електронен формат следва да се има предвид методическото указание на Агенцията по обществени поръчки, публикувано на профила на купувача към електронна преписка на настоящата обществена поръчка, както и на интернет страницата на АОП в раздел „Методически указания“.

Линк за попълване на еЕЕДОП: https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=bg


Решение за откриване на процедурата и обявление за обществената поръчка

Документация за обществената поръчка

Протоколи на комисията