Дата на създаване на преписката: 10.04.2019
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 14.05.2019 17:00
Идентификационен номер на електронната преписка: 134
Ред за възлагане: Събиране на оферти с обява
Статус: Възложена

Предметът на обществената поръчка е разделен на следните 10 (десет) обособени позиции, всяка от които е предмет на отделен договор за доставка:

„Доставка на консумативи и реактиви за Клиничната лаборатория към СБАЛЛС – София”, по обособени позиции:

Обособена позиция № 1 – „Реактиви,  консумативи и резервни части  съвместими  с хематологичен  анализатор   „ЕРМА РСЕ – 210“

Обособена позиция № 2 – „Реактиви съвместими  с анализатор  за хемостаза  „RAL Clot SP“

Обособена позиция № 3 – „Консумативи съвместими  с анализатор  за хемостаза  „RAL Clot SP“

Обособена позиция № 4 – „Резервни части и консумативи за електролитен анализатор „PROLYTE”

Обособена позиция № 5 – „Реактиви и консумативи съвместими с коагулометър „TНROMBOSTAT“

Обособена позиция № 6 – „Реактиви и консумативи съвместими с биохимичен анализатор „D-Chem-200” /BS-200/“

Обособена позиция № 7 – „Реактиви с LCF за биохимичен анализатор „D-Chem-200” /BS-200/“

Обособена позиция № 8 – „Реактив за определяне на LDL за анализатор „D-Chem-200” /BS-200/“

Обособена позиция № 9 – „Система за изследване на CRP за анализатор „D-Chem-200” /BS-200/“

Обособена позиция № 10 – „Консумативи за затворена система за вземане  на  кръв“

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти е публикувана в портала на АОП, на адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9088152


Обяви за събиране на оферти и покани до определени лица

Протоколи на комисията

Договори за обществени поръчки заедно със задължителни приложения към тях