Дата на създаване на преписката: 23.06.2017
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 26.07.2017 17:00
Идентификационен номер на електронната преписка: 52
Ред за възлагане: публично състезание
Статус: Възложена

Предмет на настоящата обществена поръчка е изграждане на санитарни възли в съществуващите спални помещения за осигуряване на постоянен достъп до течаща вода, частична смяна на инсталации, както и строително-ремонтни дейности подмяна на настилки и облицовки, подмяна на дограма и др. довършителни дейности за подобряване на битовите условия на лишените от свобода в затвора - Пазарджик за привеждането им в унисон с изискванията на европейските норми и стандарти.

Решение за откриване на процедурата и обявление за обществената поръчка

Документации за обществената поръчка

Разяснения по условията на обществената поръчка

Решения за промяна в случаите по чл. 27а, ал. 1 от ЗОП и променени документации за участие

Протоколи и доклади на комисията за провеждане на процедурата заедно с приложенията към тях

Решения по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедурата

Договори за обществени поръчки заедно със задължителни приложения към тях