Дата на създаване на преписката: 11.08.2017
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 15.09.2017 17:00
Идентификационен номер на електронната преписка: 45
Ред за възлагане: Открита процедура
Статус: Частично възложена и частично прекратена


Решения и обявления за поръчката

Документации за обществената поръчка

  • Документация.doc 2017-08-16
    одобрена от възложителя с решението за откриване на процедурата

Протоколи и доклади на комисията за провеждане на процедурата заедно с приложенията към тях

Договори за обществени поръчки заедно със задължителни приложения към тях