Дата на създаване на преписката: 17.08.2017
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25.08.2017 17:00
Идентификационен номер на електронната преписка: 59
Ред за възлагане: договаряне без предварително обявление
Статус: Възложена

Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка на твърди горива за отопление за ГДИН за отоплителен сезон 2017/2018г. Общо количество - 552 тона твърди горива, в т.ч. черни въглища тип „Донбас” – 455тона, кафяви въглища - 87 тона и брикети – 10 тона и дърва за горене - 1250м3, в това число от широколистни дървесни видове – 900 м3 и от иглолистни дървесни видове 350 м3.

Решения и обявления за поръчката

Договори за обществени поръчки заедно със задължителни приложения към тях