Дата на създаване на преписката: 24.04.2019
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 13.05.2019 17:00
Идентификационен номер на електронната преписка: 139
Ред за възлагане: събиране на оферти с обява
Статус: Възложена

Предметът на настоящата обществената поръчка е доставка на летни и зимни автомобилни гуми за нуждите на ГД „Изпълнение на наказанията” и териториалните й служби за 2019г. Поръчката включва периодични доставки на 408 бр. летни и зимни автомобилни гуми.

Обяви за събиране на оферти и покани до определени лица

Документация за обществената поръчка

Разяснения по условията на обществената поръчка

Протоколи и доклади на комисията за провеждане на процедурата заедно с приложенията към тях

Договори за обществени поръчки заедно със задължителни приложения към тях