Дата на създаване на преписката: 27.12.2016
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 09.01.2017 17:00
Идентификационен номер на електронната преписка: 34
Ред за възлагане: Пряко договаряне
Статус: Възложена


Решение за откриване на процедурата и обявление за обществената поръчка

Покани

Решения по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедурата

Протоколи и доклади на комисията за провеждане на процедурата заедно с приложенията към тях

Договори за обществени поръчки заедно със задължителни приложения към тях