Дата на създаване на преписката: 16.07.2019
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 16.08.2019 17:00
Идентификационен номер на електронната преписка: 145
Ред за възлагане: открита процедура
Статус: Възложена

Предметът на настоящата обществената поръчка включва предоставяне на следгаранционно обслужване и ремонт на автомобили на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” и териториалните й служби, по обособени позиции. Общият брой техника включва 201 бр. леки автомобили, микробуси и товарни автомобили с товароносимост до 3,5 тона, по щата на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” /ГДИН/ и териториалните й служби, групирани в пет обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1: Следгаранционно обслужване и ремонт на 63 автомобила, по щата на ГДИН – ЦУ, затвора гр. Бобов дол,  затвора гр. Враца, затвора гр. София, Областна служба „Изпълнение на наказанията“ гр. Благоевград и Областна служба „Изпълнение на наказанията“ гр. София; 

Обособена позиция № 2: Следгаранционно обслужване и ремонт на 38 автомобила, по щата на затвора гр. Белене, затвора гр. Ловеч, затвора гр. Плевен и Областна служба „Изпълнение на наказанията“ гр. Плевен;  

Обособена позиция № 3: Следгаранционно обслужване и ремонт на 35 автомобила, по щата на затвора гр. Пазарджик, затвора гр. Пловдив, затвора гр. Стара Загора и Областна служба „Изпълнение на наказанията“ гр. Пловдив;

Обособена позиция № 4: Следгаранционно обслужване и ремонт на 15 автомобила, по щата на Затворническо общежитие Велико Търново към затвора гр. Ловеч и ОС „Изпълнение на наказанията“ гр. Велико Търново;

Обособена позиция № 5: Следгаранционно обслужване и ремонт на 50 автомобила, по щата на затвора гр. Бургас, затвора гр. Варна, затвора гр. Сливен, Областна служба „Изпълнение на наказанията“ гр. Варна и Областна служба „Изпълнение на наказанията“ гр. Бургас.

Подробно описание на транспортните средства, по вид, модел, марка, година на производство, изминат пробег от километри и обема на услугите по извънгаранционното поддържане за всяка обособена позиция са посочени в Приложение № 7.1. към Техническата спецификация, неразделна част от документацията за обществената поръчка.

Ремонтните дейности следва да се извършват само с нови, оригинални и нерециклирани резервни части, които да имат сертификат за произход и качество на производителя.

Обемът на обслужванията и ремонтите ще се конкретизира за всеки отделен случай, чрез подаване на заявка от страна на представител на Възложителя.

Участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). В него се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, са длъжни да предоставят информация. От 01.04.2018 г. Единният европейски документ за обществени поръчки се предоставя в електронен вид по образец, утвърден с акт на Европейската комисия. Същия следва да бъде цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата. Относно представянето на ЕЕДОП в електронен формат следва да се има предвид методическото указание на Агенцията по обществени поръчки, публикувано на профила на купувача към електронна преписка на настоящата обществена поръчка, както и на интернет страницата на АОП в раздел „Методически указания“.

Линк за попълване на еЕЕДОП: https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=bg


Решение за откриване на процедурата и обявление за обществената поръчка

Документация за обществената поръчка

Разяснения по условията на обществената поръчка

Протоколи и доклади на комисията за провеждане на процедурата заедно с приложенията към тях

Решения и обявления за поръчката

Договори за обществени поръчки заедно със задължителни приложения към тях