Дата на създаване на преписката: 13.06.2017
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 18.07.2017 17:00
Идентификационен номер на електронната преписка: 49
Ред за възлагане: открита процедура
Статус: Възложена

Предметът на обществената поръчка включва периодична доставка на строителни материали за срок 12 месеца за нуждите на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и териториалните й служби“ по обособени позиции: Обособена позиция № 1 -„Доставка на строителни материали за затвора гр. Белене“; Обособена позиция № 2 - „Доставка на строителни материали за затвора гр. Бобов дол“; Обособена позиция № 3 - „Доставка на строителни материали за затвора гр. Бургас“; Обособена позиция № 4 - „Доставка на строителни материали за затвора гр. Варна“; Обособена позиция № 5 - „Доставка на строителни материали за затвора гр. Враца“;Обособена позиция № 6 - „Доставка на строителни материали за затвора гр. Ловеч“; Обособена позиция № 7 - „Доставка на строителни материали за затвора гр. Пазарджик“; Обособена позиция № 8 - „Доставка на строителни материали за затвора гр. Плевен“; Обособена позиция № 9 -„Доставка на строителни материали за затвора гр. Пловдив“; Обособена позиция № 10 - „Доставка на строителни материали за затвора гр. Сливен“; Обособена позиция № 11 - „Доставка на строителни материали за затвора гр. София“; Обособена позиция № 12 - „Доставка на строителни материали за затвора гр. Стара Загора“; Обособена позиция № 13 - „Доставка на строителни материали за ОСИН – София“

Решение за откриване на процедурата и обявление за обществената поръчка

Документация за участие в процедурата

Протоколи и доклади на комисията за провеждане на процедурата заедно с приложенията към тях

Решения по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедурата

Договори за обществени поръчки заедно със задължителни приложения към тях