Дата на създаване на преписката: 29.10.2019
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 06.11.2019 17:00
Идентификационен номер на електронната преписка: 157
Ред за възлагане: договаряне без предварително обявление
Статус: Възложена


Решения и обявления за поръчката

Покани

Протоколи и доклади на комисията за провеждане на процедурата заедно с приложенията към тях

Договори за обществени поръчки заедно със задължителни приложения към тях