Дата на създаване на преписката: 29.11.2018
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 07.01.2019 17:00
Идентификационен номер на електронната преписка: 113
Ред за възлагане: открита процедура
Статус: Възложена

Поръчката включва предоставяне на фиксирани телефонни услуги, заедно с всички включени в стандартите допълнителни гласови и други услуги, позволяващи реализацията на входящи и изходящи, гласови и факс повиквания в мрежата на ГДИН, както и повиквания към други мобилни и фиксирани мрежи на територията на Република България и в чужбина, от и към абонати на Възложителя (363 бр. обикновени телефони постове и 38 бр. ISDN BRA). Възложителят има правото да ги променя съобразно потребностите на териториалните служби.

Възложителят си запазва правото на „опция за допълнителни услуги”, с обща стойност до 219 855,02 лева без ДДС. Под „опция за допълнителни услуги” следва да се разбира упражняване на едностранно право на възложителя (но не и задължение) в срока на действие на договора да реализира допълнително ползване на фиксирани телефонни услуги в рамките на до 50% от първоначално определената прогнозна стойност на обществената поръчка.

Ако след 36-я месец сумата на опцията не е изчерпана, договорът се подновява в обем съответен на неусвоения остатък, със сключване на анекс за удължаване на срока му до усвояване на цялата сума или до сключване на нов договор със същия предмет с изпълнител определен чрез провеждане на процедура по реда на ЗОП, и за общ срок не по-дълъг от 60 месеца.

Участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). В него се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, са длъжни да предоставят информация. От 01.04.2018 г. Единният европейски документ за обществени поръчки се предоставя в електронен вид по образец, утвърден с акт на Европейската комисия. Същия следва да бъде цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата. Относно представянето на ЕЕДОП в електронен формат следва има методическото указание на Агенцията по обществени поръчки, публикувано на профила на купувача към електронна преписка на настоящата обществена поръчка, както и на интернет страницата на АОП в раздел „Методически указания“.

Линк за попълване на еЕЕДОП: https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=bg


Решения и обявления за поръчката

Одобрени от изпълнителния директор на агенцията експертни становища от осъществявания предварителен контрол върху конкретната процедура за възлагане на обществена поръчка, а когато възложителят не приеме някоя от препоръките - и мотивите за това

Документации за обществената поръчка

Протоколи и доклади на комисията за провеждане на процедурата заедно с приложенията към тях

Договори за обществени поръчки заедно със задължителни приложения към тях