Дата на създаване на преписката: 21.12.2017
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 19.01.2018 17:00
Идентификационен номер на електронната преписка: 79
Ред за възлагане: договаряне без предварително обявление
Статус: Прекратена

Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка на природен газ за отопление и комунално-битови нужди за териториалните служби на ГД „Изпълнение на наказанията”. Общото прогнозно количество е както следва: Обособена позиция № 1 - 268 962 куб. метри; Обособена позиция № 2 - 238 151 куб. метри; Обособена позиция № 3 - 84 749 куб. метри; Обособена позиция № 4 - 147 518 куб. метри; Обособена позиция № 5 - 114 806 куб. метри; Обособена позиция № 6 – 32 662 куб. метри; по Обособена позиция № 7 – 7 300 куб. метри; Обособена позиция № 8 – 19 570 куб. метри.  Код съгласно Общия терминологичен речник: CPV 09123000 - природен газ.

Решение за откриване на процедурата и обявление за обществената поръчка