Дата на създаване на преписката: 29.09.2017
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 12.10.2017 17:00
Идентификационен номер на електронната преписка: 61
Ред за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Статус: Възложена


Решение за откриване на процедурата и обявление за обществената поръчка

Договори за обществени поръчки заедно със задължителни приложения към тях