Дата на създаване на преписката: 13.12.2019
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 02.01.2020 17:00
Идентификационен номер на електронната преписка: 159
Ред за възлагане: Събиране на оферти с обява
Статус: Отворена


Обяви за събиране на оферти и покани до определени лица

Документация за обществената поръчка