Дата на създаване на преписката: 11.09.2019
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 16.10.2019 17:00
Идентификационен номер на електронната преписка: 149
Ред за възлагане: открита процедура
Статус: Прекратена

Предметът на настоящата обществената поръчка включва предоставяне на застрахователни услуги - групова рискова застраховка „Живот” за служителите на ГД „Изпълнение на наказанията” и териториалните й служби”за срок от 5 /пет/ години“.

В обхвата на обществената поръчка се включва сключване на групова рискова застраховка „Живот” за 4 454 /четири хиляди четиристотин петдесет и четири/ служители на ГД „Изпълнение на наказанията” и териториалните й служби”. Категориите служители, покритите рискове и отговорности, застрахователните суми, начина и сроковете за плащане на премии и обезщетения са описани подробно в техническата спецификация.

Участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). В него се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, са длъжни да предоставят информация. 

От 01.04.2018 г. Единният европейски документ за обществени поръчки се предоставя в електронен вид по образец, утвърден с акт на Европейската комисия. Същия следва да бъде цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата, напр. компакт-диск. 

Относно представянето на ЕЕДОП в електронен формат следва да се има предвид методическото указание на Агенцията по обществени поръчки, публикувано на интернет страницата на АОП в раздел „Методически указания“, на следния адрес: http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/MU4_2018.pdf.

Линк за попълване на еЕЕДОП: https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=bg


Решение за откриване на процедурата и обявление за обществената поръчка

Документация за обществената поръчка

Решения и обявления за поръчката