Дата на създаване на преписката: 22.04.2019
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 13.05.2019 17:00
Идентификационен номер на електронната преписка: 138
Ред за възлагане: събиране на оферти с обява
Статус: Прекратена

Извършване на текущи и аварийни строително-монтажни работи (СМР) за поддръжка на сградния фонд на териториалните служби към ГД „Изпълнение на наказания по три обособени позиции:

Обособена позиция 1: „Текущи и аварийни СМР за поддръжка на сградния фонд на териториалните служби към ГД „Изпълнение на наказания, разположение в областите София-град, Софийска област, Перник, Благоевград и Кюстендил“;

Обособена позиция 2: „Текущи и аварийни СМР за поддръжка на сградния фонд на териториалните служби към ГД „Изпълнение на наказания, разположение в областите Бургас, Сливен, Ямбол, Хасково, Стара Загора, Пловдив, Пазарджик, Смолян, Кърджали“;

Обособена позиция 3: „Текущи и аварийни СМР за поддръжка на сградния фонд на териториалните служби към ГД „Изпълнение на наказания, разположение в областите Варна, Силистра, Добрич, Велико Търново, Разград, Габрово, Русе, Ловеч, Търговище, Плевен, Враца,  Видин и Монтана“

Очакваните видове работи при изпълнението на текущия и аварийния ремонт са посочени в приложената Спецификация на видовете строително - монтажни работи. При възникване на видове работи, извън посочените в Спецификацията, единичните цени следва да се докажат с анализи, формирани на база на показателите за ценообразуване от офертата на участника и фактури за материалите.


Обяви за събиране на оферти и покани до определени лица

Документация за обществената поръчка

Протоколи и доклади на комисията за провеждане на процедурата заедно с приложенията към тях