Дата на създаване на преписката: 16.06.2017
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 24.07.2017 17:00
Идентификационен номер на електронната преписка: 50
Ред за възлагане: открита процедура
Статус: Възложена

Общата цел на настоящата обществена поръчка е доставка, инсталация, тестване и внедряване на система за електронно наблюдение с включени параметри за изграждане на цялостна платформа, включваща хардуер и софтуер, поддържащо обучение за инсталиране и диагностика, консумативи, гаранционна поддръжка и обучение на персонала на ГДИН.

Решение за откриване на процедурата и обявление за обществената поръчка

Документации за обществената поръчка

Разяснения по условията на процедурата

Протоколи и доклади на комисията за провеждане на процедурата заедно с приложенията към тях

Решения по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедурата

Договори за обществени поръчки заедно със задължителни приложения към тях