Дата на създаване на преписката: 04.12.2017
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10.01.2018 17:00
Идентификационен номер на електронната преписка: 70
Ред за възлагане: открита процедура
Статус: Възложена

Предметът на настоящата обществената поръчка включва доставката на нетно количество електрическа енергия ниско напрежение и координиране на балансиращата група за нуждите на ГД „Изпълнение на наказанията” и териториалните й служби. Прогнозното количество за 36 месеца е 58 258 814,40 kWh.


Решения и обявления за поръчката

Документации за обществената поръчка

Протоколи и доклади на комисията за провеждане на процедурата заедно с приложенията към тях

Договори за обществени поръчки заедно със задължителни приложения към тях