Дата на създаване на преписката: 28.02.2019
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 12.03.2019 17:00
Идентификационен номер на електронната преписка: 129
Ред за възлагане: събиране на оферти с обява
Статус: Възложена

Предметът на настоящата обществена поръчка е доставката на крайни клиентски устройства с вграден GSM/UMTS/LTE модем за обмен на глас и данни за нуждите на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и териториалните ѝ служби“

Обяви за събиране на оферти и покани до определени лица

Документации за обществената поръчка

Протоколи и доклади на комисията за провеждане на процедурата заедно с приложенията към тях

Договори за обществени поръчки заедно със задължителни приложения към тях