Дата на създаване на преписката: 06.07.2017
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 24.08.2017 17:00
Идентификационен номер на електронната преписка: 55
Ред за възлагане: открита процедура
Статус: Възложена

Предметът на обществената поръчка включва доставка на обувни артикули за нуждите на служителите от ГД "Изпълнение на наказанията".
Вид и количества на обувните артикули, които ще се доставят:
1. Обувки половинки (пролетно-есенен артикул): 1250 чф., в т.ч. до 100 чф. дамски;
2. Обувки половинки (летен артикул): 1020 чф., в т.ч. до 100 чф. дамски;
3. Обувки топли (боти): 1450 чф., в т.ч. до 100 чф. дамски;
4. Обувки цели полеви: 1700  чф., в т.ч. до 100 чф. дамски.

Решение за откриване на процедурата и обявление за обществената поръчка

Документация за участие в процедурата

Разяснения по документацията за участие в процедурата

Протоколи и доклади на комисията за провеждане на процедурата заедно с приложенията към тях

Решения по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедурата

Договори за обществени поръчки заедно със задължителни приложения към тях