Дата на създаване на преписката: 19.07.2017
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 08.09.2017 17:00
Идентификационен номер на електронната преписка: 56
Ред за възлагане: открита процедура
Статус: Частично възложена и частично прекратена

Предметът на настоящата обществената поръчка включва предоставяне на следгаранционно обслужване и ремонт на автомобили на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” и териториалните й служби, по обособени позиции. Общият брой техника включва 191 бр. леки автомобили, микробуси и товарни автомобили с товароносимост до 3,5 тона, по щата на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” /ГДИН/ и териториалните й служби, групирани в осем обособени позиции.


Решение за откриване на процедурата и обявление за обществената поръчка

Документация за участие в процедурата

Разяснения по условията на обществената поръчка

Протоколи и доклади на комисията за провеждане на процедурата заедно с приложенията към тях

Решения по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедурата

Договори за обществени поръчки заедно със задължителни приложения към тях